Kardiologické oddělení FN Plzeň, komplexní kardiovaskulární centrum, lékařská fakulta v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze

Kardiologické oddělení FN Plzeň, komplexní kardiovaskulární centrum, lékařská fakulta v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze

  Kardiologické oddělení FN Plzeň poskytuje superspecializovanou kardiologickou péči všem dospělým pacientům Plzeňského kraje a části pacientů Karlovarského kraje. Dále poskytuje základní kardiologickou péči pacientům s chorobami srdce a cév z příslušné spádové oblasti. Naší prioritou je poskytování komplexní kardiologické péče na vysoké odborné a profesionální úrovni.

   Obor kardiologie má ve FN Plzeň dlouhou a bohatou historii v rámci I. a II. interní kliniky.  Kardiologické oddělení FN Plzeň má statut samostatného pracoviště od 1.5.2011. Společně s Kardiochirurgickým oddělením a částí II. interní kliniky je Kardiologické oddělení nosným pracovištěm Komplexního kardiovaskulárního centra FN Plzeň, které vzniklo 1.1.2010.

  Provádíme specializované kardiologické diagnostické a léčebné metody, jejichž  spektrum a úroveň je díky vysoce erudovanému týmu odborníků srovnatelná s péčí v ostatních Komplexních kardiovaskulárních centrech v České republice i v obdobných centrech v zahraničí. Pro pacienty s akutním infarktem myokardu, u nichž je indikována srdeční katetrizace, zajišťujeme jako jediné pracoviště v Plzeňském kraji non-stop provoz 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Od roku 2007 využíváme při srdečních katetrizacích namísto přístupu  přes cévy v třísle přístup  přes cévy ze zápěstí. Tato nová cesta k srdci přináší našim pacientům celou řadu výhod (včetně většího pohodlí bezprostředně po vyšetření) a snižuje riziko komplikací. V současné době provádíme více než 90 % srdečních katetrizací touto cestou a jsme tak na špičce v celé České republice. Díky tomuto přístupu je možné část diagnostických a léčebných zákroků provést při jednodenní hospitalizaci na Kardiostacionáři našeho oddělení bez nutnosti přespání v nemocnici.              

  Naše pracoviště provádí rovněž celé spektrum specializovaných arytmologických výkonů včetně katetrizačně prováděných radiofrekvenčních ablací poruch srdečního rytmu, implantací kardioverterů-defibrilátorů (ICD) a přístrojů pro srdeční resynchronizační léčbu.

  Oddělení má v současné době k dispozici 30 standardních lůžek, 12 lůžek na Kardiologické jednotce intenzivní péče a 4 lůžka na jednodenním kardiostacionáři. V roce 2011 bylo oddělení rozšířeno o 2 nové sály vybavené nejmodernější technikou – jeden pro intervenční kardiologii a druhý pro arytmologii. Součástí oddělení jsou tak  nyní 2 sály intervenční kardiologie, 2 sály arytmologie, úsek neinvazivní kardiologie  a specializované kardiologické ambulance. Ročně je na oddělení hospitalizováno téměř 4000 pacientů a ambulantně je ošetřeno kolem 10 000 pacientů. Nejčastěji se jedná o pacienty s ischemickou chorobou srdeční,  srdečním selháním, pacienty s poruchami srdečního rytmu a onemocněním srdečních chlopní.

  Kromě spolupráce s  Kardiochirurgickým oddělením a II. interní klinikou spolupracujeme v rámci FN Plzeň především s  I. interní klinkou, Klinikou zobrazovacích metod, Ústavem klinické biochemie a hematologie a Chirurgickou klinikou. Kardiologické oddělení se rovněž podílí na pregraduální a postgraduální výuce (v rámci Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze) a vědeckovýzkumné činnosti.