Charakteristika pracoviště

Kardiologická klinika FN a LF Plzeň poskytuje superspecializovanou kardiologickou péči všem dospělým pacientům Plzeňského kraje a části pacientů Karlovarského kraje. Dále poskytuje základní kardiologickou péči pacientům s chorobami srdce a cév z příslušné spádové oblasti. Naší prioritou je poskytování komplexní péče ve všech segmentech moderní kardiologie na vysoké odborné a profesionální úrovni. Kardiologická klinika je nosným pracovištěm Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče dospělé FN Plzeň. V současné době na klinice pracuje 154 zaměstnanců, více než polovina lékařů jsou atestovaní kardiologové. Ročně hospitalizujeme kolem 4 000 pacientů a přes 17 000 jich ošetříme v našich specializovaných ambulancích. Nejčastěji se jedná o pacienty s ischemickou chorobou srdeční, srdečním selháním, pacienty s poruchami srdečního rytmu a onemocněním srdečních chlopní.

Pracoviště disponuje nejmodernějšími diagnostickými a léčebnými přístroji a technologiemi. Základem neinvazivní diagnostiky jsou vysocespecializovaná echokardiografická vyšetření, kterých je více než 6000/rok.

Pro pacienty s akutním infarktem myokardu, u nichž je indikována srdeční katetrizace, zajišťujeme jako jediné pracoviště v Plzeňském kraji non-stop provoz 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Srdeční katetrizaci provedeme ročně 2500 pacientům a v současné době v souladu s Národním kardiovaskulárním programem plně pokrýváme potřeby celého Plzeňského kraje. Díky tomu, že jsme v České republice leaderem v systematickém přístupu k srdečním katetrizacím ze zápěstí, ošetříme takto ročně 800 nemocných na Kardiostacionáři bez nutnosti přespání v nemocnici.

Velmi vysoký standard si udržuje naše Kardiologická jednotka intenzivní péče, ve spolupráci s kardiochirurgy zde rozvíjíme program mechanických srdečních podpor pro pacienty s těžce selhávajícím nebo stojícím srdcem. Mimo jednotku intenzivní péče také monitorujeme nepřetržitě srdeční akci části pacientů na standardním lůžkovém oddělení.

V posledních letech se na moderním arytmologickém sále také podařilo rychle rozvinout moderní arytmologické metody, tj. implantace defibrilátorů a ablace. Ročně implantujeme více než 400 kardiostimulátorů, 200 defibrilátorů a přístrojů pro srdeční resynchronizační léčbu. Katetrizačně provedeme 200 radiofrekvenčních ablací pro poruchy srdečního rytmu/rok.

Řadu let se věnujeme klinickému výzkumu. Zaměřujeme se na výzkum ischemické choroby srdeční, zánětlivých onemocnění srdce a poruch srdečního rytmu. Řada našich studií byla v posledních letech publikována v prestižních zahraničních časopisech. Naše studie srovnávající dva přístupy v léčbě srdečního infarktu se v r. 2014 stala největším úspěchem českých kardiologů a ovlivnila i mezinárodní doporučené postupy. Výzkum je podporován jednak Institucionálním výzkumem FN Plzeň, jednak výzkumným programem Univerzity Karlovy Cooperatio.

Kardiologická klinika je pregraduálním výukovým pracovištěm a akreditovaným pracovištěm pro postgraduální výuku. Obor kardiologie vyučujeme v rámci magisterského studia na LFUK Plzeň jak v českém, tak v anglickém jazyce. V r. 2015, 2018 a v květnu 2022 jsme v Plzni organizovali atestace z kardiologie.

V rámci FN Plzeň spolupracujeme v rámci Kardiocentra především s Kardiochirurgickým oddělením a II. interní klinikou, dále s I. interní klinikou, Klinikou zobrazovacích metod, Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Ústavem klinické biochemie a hematologie a Chirurgickou klinikou.