Objednání pacienta k vyšetření

Objednávání k arytmologickým vyšetřením a výkonům

Kontaktní telefon k objednávání pacientů k ambulantnímu vyšetření, k implantacím nebo katetrizačním ablacím

377103170, 702098180

Číslo faxu

377103350

Telefonicky je možno konzultovat i nejasné stavy v arytmologii, diagnostické postupy a možnou léčbu. K oboustrannému porozumění mezi indikujícím lékařem a arytmologem z FN Plzeň je většinou třeba následující: 

  1. EKG se záchytem arytmie (u WPW stačí delta vlna, u extrasystolie stačí komorová extrasystola)
  2. Krátký souhrn anamnézy a užívaná medikace
  3. Výsledek echokardiografického vyšetření

 Čím se řídí indikace k arytmologickým výkonům:

Implantace přístrojů se řídí platnými doporučeními České kardiologické společnosti ( www.kardio-cz.cz/resources/upload/data/360_602-614.pdf ) a kapacitními možnostmi našeho pracoviště.

Indikace ke katetrizačním ablacím se rovněž opírají o platná doporučení České kardiologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti a příslušných pracovních skupin. Lze je zjednodušit následovně:

  • U WPW syndromu je indikací přítomnost delta vlny v EKG a alespoň minimální symptomatologie ve smyslu palpitací. U zcela asymptomatických nemocných lze indikovat ablaci v situaci, kdy profesní zařazení vyžaduje dobrý zdravotní stav, nebo v případě, kdy tento postup preferuje sám nemocný.
  • K ablaci typického flutteru síní je nemocný indikován již po první dokumentované epizodě, nemá-li v anamnéze četné epizody fibrilace síní. Nemocné s fibrilací síní a flutterem síní je třeba konzultovat a řešit individuálně (podrobnosti též v odstavci o fibrilaci síní).
  • K ablaci pravidelné tachykardie se štíhlými QRS komplexy (supraventrikulární tachykardie) je nemocný indikován již po první epizodě vyžadující kardioverzi.
  • Indikace k ablaci pro fibrilaci síní je nepochybná u nemocných s paroxysmální fibrilací síní (epizody arytmie končí spontánně a nevyžadují provádění kardioverze), u kterých jsou epizody četné (nejméně několikrát ročně, nejlépe několikrát měsíčně) a symptomatické. Echokardiograficky je třeba vyloučit závažnější organické srdeční onemocnění. Velikost levé síně by neměla přesahovat 50 mm, individuálně lze zvažovat ablaci i u nemocných s levou síní do 55 mm. U nemocných vyžadujících k terminaci fibrilace síní kardioverzi (medikamentosní nebo elektrickou) je vhodné se domluvit individuálně. Platí pro ně stejná echokardiografická kriteria, musí být přítomna závažná symptomatologie při častých recidivách arytmie za vyčerpané medikamentosní léčby.
  • Ablace pro komorovou extrasystolii je indikována v případě, že extrasystole je četná (nejlépe) nad 10000 za 24 hod., nejméně však 3000 za 24 hod.) a symptomatická (palpitace, známky hemodynamické významnosti ve smyslu mírné dilatace a počínající dysfunkce levé komory srdeční). Před indikací k ablaci je vždy třeba dokumentovat extrasystoly na 12-svodovém EKG, nejlépe již u indikujícího lékaře, při neschůdnosti lze domluvit EKG v naší ambulanci.
  • Nemocní s komorovou tachykardií (širokokomplexovou tachykardií) jsou indikováni k ablaci zejména v situaci, kdy nejsou přítomny známky závažnějšího organického srdečního onemocnění. U nemocných se závažnou dysfunkcí levé komory srdeční se po proběhlé epizodě komorové tachykardie v první době spíše provádí implantace ICD přístroje. V naprosté většině případů je třeba před katetrizační ablací nebo implantací ICD znát nález na věnčitých tepnách.