Kardiologická jednotka intenzivní péče

Kardiologická jednotka intenzivní péče (KJIP) se nachází v 1.nadzemním podlaží (vchod B). Na KJIP pracuje vysoce specializovaný tým lékařů a sester, který v nepřetržitém provozu poskytuje péči pacientům s akutním srdečním onemocněním, kteří vyžadují intenzivní léčbu a/nebo nepřetržité sledování (monitoraci) základních životních funkcí za využití nejmodernějších přístrojových systémů. Ročně je na KJIP hospitalizováno 1300-1500 pacientů (z celého Plzeňského a v některých případech i z Karlovarského kraje).

Největší procento přijímaných tvoří nemocní s akutním koronárním syndromem, tj. s akutním srdečním infarktem nebo nově vzniklou či zhoršenou anginou pectoris. Nemocní  s akutním infarktem myokardu a EKG obrazem svědčícím pro významné zúžení či uzávěr koronární cévy jsou na KJIP přijímáni z celého plzeňského regionu (24 hodin denně, 7 dnů v týdnu), u ostatních akutních koronárních syndromů poskytuje naše pracoviště konzultace všem lékařům plzeňského regionu a domlouvá načasování koronarografického vyšetření. V případě indikování akutní koronarografie podstupuje pacient vyšetření na katetrizačním sále nejčastěji spojené se zprůchodněním zúžené či uzavřené srdeční tepny (implantací kovové výztužky-stentu). Po výkonu jsou pacienti převezeni zpět na KJIP, kde je jim poskytována komplexní léčba. V případě nekomplikovaného průběhu jsou nemocní  po 24-48 hodinách překládáni zpět na odesílající pracoviště nebo na standardní lůžka Kardiologického oddělení.V případě vícečetného postižení koronárních tepen je po konzultaci s kardiochirurgem zvažována indikace akutního aortokoronárního bypassu (přemostění uzavřené nebo zúžené srdeční tepny), v případě akutního poškození srdeční chlopně  její náhrada.

Na KJIP je dále poskytována péče nemocným s nejtěžšími formami srdečního selhání, s život ohrožujícími poruchami srdečního rytmu, s extrémně vysokým krevním tlakem, pacientům po kardiopulmonální resuscitaci, s plicní embolií, se zánětlivými srdečními onemocněními a dalšími akutními nemocemi srdce a krevního oběhu. Provádíme také plánované elektrické kardioverze.

Tato komplexní péče zahrnuje kromě možnosti rychlé diagnostiky a přesné monitorace možnost podpory selhávajících orgánů: plic (umělá plicní ventilace), ledvin (eliminační metody) a srdce (balónková kontrapulzace, mimotělní membránová oxygenace).

Všech 12 lůžek je vybaveno moderními systémy pro polohování nemocného a monitory sledujícími všechny důležité životní funkce (např. krevní tlak, elektrickou srdeční činnost – EKG, okysličení krve apod.) 

Návštěvní hodiny jsou ve všední dny 15-17 hod, o víkendech a svátcích 14-16 hod, event. jindy dle domluvy s ošetřujícím lékařem.

Kontakty